کنترل جهت دور کمپرسور اسکرو بیتزر

کنترل جهت دور کمپرسور اسکرو بیتزر : در کمپرسور های بیتزر جهت کنترل سطح روغن از کنترلر هایی استفاده می شود  یک نمونه از این کنترلر ها کنترل دور کمپرسور اسکرو به همراه رله محافظ SE-E1است  امروز در ادامه آموزشهای تصویری، یکی دیگر از ویدیو های آموزشی   را برای شما آماده کرده ایم.  کنترل جهت دور کمپرسور اسکرو